200 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
ابعاد تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

200 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
ابعاد تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

300 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
اندازه تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

200 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
ابعاد تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

300 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
اندازه تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

300 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
اندازه تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

300 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
اندازه تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

200 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
ابعاد تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

دستمال کاغذی اقتصادی نوگل 10 عددی ،2000 برگی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
ابعاد 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 5 بسته
تعداد در نایلون 4 بسته