200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

300 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

200 برگ گلرخ اکونومی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

اقتصادی گلرخ 10 عددی 2000 برگی
ابعاد 20 در 19 سانتیمتر
سبک و حجیم شده
تعداد در کارتن 5 بسته 10 عددی
تعداد در نایلون 4 بسته 10 عددی

200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

توالت 2 قلو گلرخ سبک
پوینت تو پوینت، سبک و حجیم شده
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
تعداد در نایلون 28 بسته

200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

300 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

300 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

توالت 6 قلو گلرخ سبک
پوینت تو پوینت، سبک و حجیم شده
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
تعداد در نایلون 8 بسته

توالت 9 قلو گلرخ سبک
پوینت تو پوینت، سبک و حجیم شده
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
تعداد در نایلون 8 بسته

300 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد