200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

200 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
ابعاد تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

300 برگ نوگل اکونومی
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
اندازه تیشو 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

300 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

200 برگ گلرخ اکونومی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 عدد

اقتصادی نوگل 10 عددی، 2000 برگی
ابعاد 20 در 17 سانتیمتر
تعداد در کارتن 5 بسته
تعداد در نایلون 4 بسته

اقتصادی گلرخ 10 عددی 2000 برگی
ابعاد 20 در 19 سانتیمتر
تعداد در کارتن 5 بسته 10 عددی
تعداد در نایلون 4 بسته 10 عددی

اقتصادی نازنین 2000 برگی 10 تایی
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 5 بسته 10 عددی

توالت 2 قلو گلرخ سبک
پوینت تو پوینت
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
تعداد در نایلون 28 بسته

توالت 2 قلو نازنین سبک
پوینت تو پوینت
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
تعداد در نایلون 28 بسته

200 برگ نازنین
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

300 برگ نازنین
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 تایی

توالت 6 قلو گلرخ سبک
پوینت تو پوینت
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
تعداد در نایلون 8 بسته

توالت 9 قلو گلرخ سبک
پوینت تو پوینت
تهیه شده از تیشو لطیف ممتاز
تعداد در نایلون 8 بسته

نوگل

گلرخ
نازنین